Náš výrobok kondenzačný ekonomizér 3Eplus je rekuperačné zariadenie používané ako príslušenstvo k plynovým kotlom s výkonmi od 100 kW až do 50 MW. Využívaním odpadového tepla zo spalín zemného plynu sa môžu predhrievať všetky druhy úžitkovej a technologickej vody, čo má za následok zníženie spotreby zemného plynu až o 14% c závislosti od teplôt a objemov médií. Jeho uplatnenie je ako v teplovodných, tak aj horúcovodných a parných plynových kotolniach. Najväčšia účinnosť ekonomizéra sa dosahuje pri maximálnom vychladení spalín studenou vodou. Zariadenie obsahuje štandardne dva nezávislé výmenníkové stupne (podľa potreby to môže byť len jeden alebo aj viac než dva), čo umožňuje zvyšovať účinnosť ekonomizéra kombináciou viacerých druhov ohrievanej vody.
Vychladzovaním spalín až pod teplotu rosného bodu dochádza v zariadení k tvorbe kondenzátu a zároveň aj využitia nielen citeľného aj latentného tepla. Kondenzát je v zariadení neutralizovaný a odvádzaný odpadovým potrubím do kanalizácie.
Súčasťou ekonomizéra 3Eplus je aj antikorový potrubný ventilátor, ktorý kompenzuje vlastný hydraulický odpor zariadenia a prípadné zníženie ťahu spalinovej cesty ochladením spalín.
Kontaktné teplomery na vstupe spalín a výstupe ohrievanej vody riadia cez ovládaciu skriňu chod ventilátora a obehových čerpadiel, čím je zabezpečená automatická činnosť zariadenia.
Na ekonomizér 3Eplus bola uplatnená ochrana priemyselných práv a získalo ocenenia na viacerých výstavách na Slovensku.

Financovanie

Spoločnosť AMIS energie ponúka možnosť financovania zariadenia aj z externých zdrojov. Podstata tohto spôsobu financovania spočíva v aktivite známej pod názvom Energy Performance Contracting (EPC). Firma navrhne zákazníkovi také úpravy v energetickom hospodárstve, ktoré majú za následok výrazné merateľné úspory v nákladoch na výrobu tepla. Exaktne merateľná redukcia či už množstva tepla alebo jeho jednotkovej ceny, sú potom zdrojom splácania investície počas dohodnutej doby, ktorá sa volí tak, aby mal každý účastník finančný efekt. Zákazník tým získa po dohodnutej dobe zariadenie do vlastníctva bez vynaloženia finančných prostriedkov.

Technické parametre

Náčrt vyhotovenia

 

Dvojstupňový ekonomizér 3Eplus – vyhotovenie A (horizontálny výstup spalín)
Dvojstupňový ekonomizér 3Eplus vyhotovenie C (vertikálny výstup spalín)

Rozmery a hmotnosti

 

Dvojstupňový ekonomizér 3Eplus – vyhotovenie A (horizontálny výstup spalín)
Výkon Veľkosť Hmotnosť Rozmery ekonomizéra [mm]
kotla [kW] 3E 3E [kg] A B min. C E min. H J K
200 3 110 1040 320 470 480 1110 205
300 4 120 1040 320 470 480 1130 205
400 5 130 1040 320 470 480 1150 205 DN25
500 6 140 1040 320 470 480 1170 205
600 7 150 1040 320 470 480 1190 185
800 8 170 1360 420 690 700 1520 205
1200 9 190 1360 420 690 700 1520 205
1500 10 230 1360 420 690 700 1600 230
2000 11 260 1360 420 690 700 1680 230
2700 12 290 1810 470 760 780 1880 230 DN50
3400 13 350 1810 470 760 780 1960 245
4100 14 420 1810 470 760 780 2030 245
5000 15 500 1810 470 760 780 2090 245
6000 16 550 1810 470 760 780 2170 245

Dvojstupňový ekonomizér 3Eplus vyhotovenie C (vertikálny výstup spalín)
Výkon Veľkosť Hmotnosť Rozmery ekonomizéra [mm]
kotla [kW] 3E [kg] A C H J
200 3 110 1040 470 910 205
300 4 120 1040 470 930 205
400 5 130 1040 470 950 205
500 6 140 1040 470 970 205
600 7 150 1040 470 990 185
800 8 170 1360 690 1270 205
1200 9 190 1360 690 1270 205
1500 10 230 1360 690 1350 230
2000 11 260 1360 690 1430 230
2700 12 290 1810 760 1580 230
3400 13 350 1810 760 1660 245
4100 14 420 1810 760 1730 245
5000 15 500 1810 760 1790 245
6000 16 550 1810 760 1870 245

 

Veľkosť 3E Dvojokruhové zapojenie Jednookruhové zapojenie sériové
1. stupeň 2. stupeň
[l/s / kPa] [l/s / kPa] [l/s / kPa]
3 0,23 / 0,5 0,23 / 0,5 0,36 / 1,0
4 0,3 / 1,0 0,4 / 1,5 0,54 / 2,0
5 0,5 / 2,5 0,5 / 2,5 0,7 / 4,0
6 0,6 / 4,5 0,7 / 6,0 0,9 / 7,0
7 0,9 / 7,0 0,9 / 7,0 1,2 / 11
8 1,0 / 4,0 1,0 / 4,0 2,0 / 10
9 1,5 / 7,0 1,5 / 7,0 2,0 / 10
10 1,7 / 9,0 2,5 / 12 3,0 / 16
11 2,5 / 25 2,5 / 25 4,0 / 40
12 3,5 / 30 3,5 / 30 5,6 / 50
13 4,0 / 40 4,5 / 55 7,0 / 60
14 5,5 / 65 5,5 / 65 8,5 / 100
15 6,0 / 70 6,0 / 80 10 / 120
16 7,5 / 95 7,5 / 95 12 / 160

Hydraulický odpor ekonomizéra pri paralelnom zapojení výmenníkov je 0,25 násobok
hodnoty odporu pri sériovom zapojení.

Veľkosť 3E Výkon kotla do [kW] Elektrický príkon ventilátora [W]
3 200
4 300
5 400
6 180
7 600
8 800
9 1200
10 1500 550
11 2000 550
12 2700 370
13 3400 1100
14 4100 1100
15 5000 2200
16 6000 2200

Pri aplikácii ekonomizéra je potrebné uvažovať aj s elektrickým príkonom čerpadiel. Ich počet a príkony závisia od konkrétnej aplikácie, zvyčajne to býva 1000 až 2000 W.